نویسنده (های) وبلاگ س.عیلمی‌زاده
آرشیو وبلاگ
      مامۆستا و خوێندکاران () » ۱۳٩٦/٥/۱٥ :: ۱۳٩٦/٥/۱٥
» خێره‌کانی مردن له کوردستاندا! :: ۱۳٩٦/٥/۱٥
» نیشتمانپه‌روه‌ر! :: ۱۳٩٦/٥/۱٥
» هــه‌ڵـــه‌بــــجه! :: ۱۳٩۳/۱/٦
» خه‌ڵک! :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» شه‌ڵماش :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» ره‌وگه :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» ره‌وگه :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» ئه‌م " که‌رکووک " ه ئاقیبه‌ت ....! :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٦/۳/٩ :: ۱۳۸٦/۳/٩
» ۱۳۸٦/۳/٤ :: ۱۳۸٦/۳/٤
» ۱۳۸٦/٢/٢٦ :: ۱۳۸٦/٢/٢٦
» ۱۳۸٦/٢/۱٦ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» ۱۳۸٦/٢/۱۱ :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» ۱۳۸٦/٢/٧ :: ۱۳۸٦/٢/٧
» ۱۳۸٦/۱/۳٠ :: ۱۳۸٦/۱/۳٠
» ۱۳۸٦/۱/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱/٢٧
» ۱۳۸٦/۱/۱٦ :: ۱۳۸٦/۱/۱٦
» ۱۳۸٦/۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
» ۱۳۸٦/۱/۱ :: ۱۳۸٦/۱/۱
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٥/۱٢/۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٥/۱۱/٧ :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
» ۱۳۸٥/۱۱/٢ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» ۱۳۸٥/۱۱/۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٧ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٥/۱٠/٩ :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» ۱۳۸٥/۱٠/٧ :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» ۱۳۸٥/۱٠/۳ :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» ۱۳۸٥/٩/٢٤ :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
» ۱۳۸٥/٩/۱٠ :: ۱۳۸٥/٩/۱٠
» ۱۳۸٥/۸/۳٠ :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» ۱۳۸٥/۸/٢٠ :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» ۱۳۸٥/۸/۱٥ :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» ۱۳۸٥/۸/۱٠ :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
» ۱۳۸٥/۸/٥ :: ۱۳۸٥/۸/٥
» ۱۳۸٥/٧/۳٠ :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
» ۱۳۸٥/٧/۱٧ :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» ۱۳۸٥/٧/۱۳ :: ۱۳۸٥/٧/۱۳
» ۱۳۸٥/٧/۸ :: ۱۳۸٥/٧/۸
» ۱۳۸٥/٦/٢٩ :: ۱۳۸٥/٦/٢٩
» ۱۳۸٥/٦/٢۱ :: ۱۳۸٥/٦/٢۱
» ۱۳۸٥/٦/۱٥ :: ۱۳۸٥/٦/۱٥
» ۱۳۸٥/٦/۱٢ :: ۱۳۸٥/٦/۱٢
» ۱۳۸٥/٦/٥ :: ۱۳۸٥/٦/٥
» ۱۳۸٥/٦/٢ :: ۱۳۸٥/٦/٢
» ۱۳۸٥/٥/۳٠ :: ۱۳۸٥/٥/۳٠
» ۱۳۸٥/٥/٢۳ :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» ۱۳۸٥/٥/۱۸ :: ۱۳۸٥/٥/۱۸
» ۱۳۸٥/٥/۱٦ :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
» ۱۳۸٥/٥/۱٤ :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» ۱۳۸٥/٥/٦ :: ۱۳۸٥/٥/٦
» ۱۳۸٥/٥/٤ :: ۱۳۸٥/٥/٤
» ۱۳۸٥/٤/۳۱ :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» ۱۳۸٥/٤/۳٠ :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
» ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
» ۱۳۸٥/٤/٢۳ :: ۱۳۸٥/٤/٢۳
» ۱۳۸٥/٤/٢۳ :: ۱۳۸٥/٤/٢۳
» ۱۳۸٥/٤/٢٠ :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» ۱۳۸٥/٤/۱٩ :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
» ۱۳۸٥/٤/۱٧ :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
» ۱۳۸٥/٤/۱۳ :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
» ۱۳۸٥/٤/۱۱ :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» ۱۳۸٥/٤/٩ :: ۱۳۸٥/٤/٩
» ۱۳۸٥/٤/۸ :: ۱۳۸٥/٤/۸
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» ۱۳۸٥/۳/٢٧ :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» ۱۳۸٥/۳/٢٤ :: ۱۳۸٥/۳/٢٤
» ۱۳۸٥/۳/۱۸ :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» ۱۳۸٥/۳/۱٦ :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» ۱۳۸٥/۳/۱۱ :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» ۱۳۸٥/۳/٧ :: ۱۳۸٥/۳/٧
» ۱۳۸٥/۳/٦ :: ۱۳۸٥/۳/٦
» ۱۳۸٥/۳/٤ :: ۱۳۸٥/۳/٤
» ۱۳۸٥/۳/٢ :: ۱۳۸٥/۳/٢
» ۱۳۸٥/٢/۳۱ :: ۱۳۸٥/٢/۳۱
» ۱۳۸٥/٢/٢٩ :: ۱۳۸٥/٢/٢٩
» ۱۳۸٥/٢/٢٧ :: ۱۳۸٥/٢/٢٧
» ۱۳۸٥/٢/٢٥ :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
» ۱۳۸٥/٢/٢٤ :: ۱۳۸٥/٢/٢٤
» ۱۳۸٥/٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
» ۱۳۸٥/٢/۱۸ :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
» ۱۳۸٥/٢/۱٥ :: ۱۳۸٥/٢/۱٥
» ۱۳۸٥/٢/۱٤ :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» ۱۳۸٥/٢/۸ :: ۱۳۸٥/٢/۸
» ۱۳۸٥/٢/٦ :: ۱۳۸٥/٢/٦
» ۱۳۸٥/٢/٤ :: ۱۳۸٥/٢/٤
» ۱۳۸٥/۱/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱/٢٩
» ۱۳۸٥/۱/٢٧ :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
» ۱۳۸٥/۱/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
» ۱۳۸٥/۱/۱٩ :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
» ۱۳۸٥/۱/۱۸ :: ۱۳۸٥/۱/۱۸
» ۱۳۸٥/۱/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
» ۱۳۸٥/۱/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱/۱۳
» ۱۳۸٥/۱/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
» ۱۳۸٥/۱/٩ :: ۱۳۸٥/۱/٩
» ۱۳۸٥/۱/۸ :: ۱۳۸٥/۱/۸
» ۱۳۸٥/۱/٥ :: ۱۳۸٥/۱/٥
» ۱۳۸٥/۱/۳ :: ۱۳۸٥/۱/۳
» ۱۳۸٥/۱/٢ :: ۱۳۸٥/۱/٢
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
» ۱۳۸٤/۱٢/٩ :: ۱۳۸٤/۱٢/٩
» ۱۳۸٤/۱٢/۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» ۱۳۸٤/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٢
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٠
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٤/۱۱/۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/۸
» ۱۳۸٤/۱۱/٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٥
» ۱۳۸٤/۱۱/۳ :: ۱۳۸٤/۱۱/۳
» ۱۳۸٤/۱۱/٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٧
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٤/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۳
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٩
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٧ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۳
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٤/۱٠/٩ :: ۱۳۸٤/۱٠/٩
» ۱۳۸٤/۱٠/٥ :: ۱۳۸٤/۱٠/٥
» ۱۳۸٤/۱٠/۳ :: ۱۳۸٤/۱٠/۳
» ۱۳۸٤/۱٠/۱ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱
» ۱۳۸٤/٩/۳٠ :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» ۱۳۸٤/٩/٢٧ :: ۱۳۸٤/٩/٢٧
» ۱۳۸٤/٩/٢٦ :: ۱۳۸٤/٩/٢٦
» ۱۳۸٤/٩/٢٤ :: ۱۳۸٤/٩/٢٤
» ۱۳۸٤/٩/٢٢ :: ۱۳۸٤/٩/٢٢
» ۱۳۸٤/٩/۱٩ :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» ۱۳۸٤/٩/۱٥ :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
» ۱۳۸٤/٩/۱٤ :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
» ۱۳۸٤/٩/۱۳ :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/۸ :: ۱۳۸٤/٩/۸
» ۱۳۸٤/٩/٤ :: ۱۳۸٤/٩/٤
» ۱۳۸٤/٩/۳ :: ۱۳۸٤/٩/۳
» ۱۳۸٤/۸/٢٧ :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» ۱۳۸٤/۸/٢٤ :: ۱۳۸٤/۸/٢٤
» ۱۳۸٤/۸/٢۳ :: ۱۳۸٤/۸/٢۳
» ۱۳۸٤/۸/٢٢ :: ۱۳۸٤/۸/٢٢
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/۸/۱٢ :: ۱۳۸٤/۸/۱٢
» ۱۳۸٤/۸/٩ :: ۱۳۸٤/۸/٩
» ۱۳۸٤/۸/٦ :: ۱۳۸٤/۸/٦
» ۱۳۸٤/۸/۳ :: ۱۳۸٤/۸/۳
» ۱۳۸٤/٧/۳٠ :: ۱۳۸٤/٧/۳٠
» ۱۳۸٤/٧/٢۸ :: ۱۳۸٤/٧/٢۸
» ۱۳۸٤/٧/٢٠ :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» ۱۳۸٤/٧/۱۸ :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» ۱۳۸٤/٧/۱٥ :: ۱۳۸٤/٧/۱٥
» ۱۳۸٤/٧/۱٠ :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
» ۱۳۸٤/٧/٩ :: ۱۳۸٤/٧/٩
» ۱۳۸٤/٧/٧ :: ۱۳۸٤/٧/٧
» ۱۳۸٤/٧/٥ :: ۱۳۸٤/٧/٥
» ۱۳۸٤/٦/۳٠ :: ۱۳۸٤/٦/۳٠
» ۱۳۸٤/٦/٢٥ :: ۱۳۸٤/٦/٢٥
» ۱۳۸٤/٦/٢٤ :: ۱۳۸٤/٦/٢٤
» ۱۳۸٤/٦/٢٢ :: ۱۳۸٤/٦/٢٢
» ۱۳۸٤/٦/٢۱ :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
» ۱۳۸٤/٦/۱۸ :: ۱۳۸٤/٦/۱۸
» ۱۳۸٤/٦/۱٢ :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» ۱۳۸٤/٦/۱٠ :: ۱۳۸٤/٦/۱٠
» ۱۳۸٤/٦/٩ :: ۱۳۸٤/٦/٩
» ۱۳۸٤/٦/٦ :: ۱۳۸٤/٦/٦
» ۱۳۸٤/٦/٤ :: ۱۳۸٤/٦/٤
» ۱۳۸٤/٦/٢ :: ۱۳۸٤/٦/٢
» ۱۳۸٤/٥/۳۱ :: ۱۳۸٤/٥/۳۱
» ۱۳۸٤/٥/٢۸ :: ۱۳۸٤/٥/٢۸
» ۱۳۸٤/٥/۱٩ :: ۱۳۸٤/٥/۱٩
» ۱۳۸٤/٥/۱۳ :: ۱۳۸٤/٥/۱۳
» ۱۳۸٤/٥/۸ :: ۱۳۸٤/٥/۸
» ۱۳۸٤/٥/٢ :: ۱۳۸٤/٥/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢۳ :: ۱۳۸٤/٤/٢۳
» ۱۳۸٤/٤/٢٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» ۱۳۸٤/٤/۱٥ :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» ۱۳۸٤/٤/۸ :: ۱۳۸٤/٤/۸
» ۱۳۸٤/٤/۳ :: ۱۳۸٤/٤/۳
» ۱۳۸٤/۳/٢٥ :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
» ۱۳۸٤/۳/٢۳ :: ۱۳۸٤/۳/٢۳
» ۱۳۸٤/۳/۱٩ :: ۱۳۸٤/۳/۱٩
» ۱۳۸٤/۳/۱٦ :: ۱۳۸٤/۳/۱٦
» ۱۳۸٤/۳/۱۳ :: ۱۳۸٤/۳/۱۳
» ۱۳۸٤/۳/۱٠ :: ۱۳۸٤/۳/۱٠
» ۱۳۸٤/٢/۳۱ :: ۱۳۸٤/٢/۳۱
» ۱۳۸٤/٢/٢٦ :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» ۱۳۸٤/٢/٢٢ :: ۱۳۸٤/٢/٢٢
» ۱۳۸٤/٢/٢۱ :: ۱۳۸٤/٢/٢۱
» ۱۳۸٤/٢/۱٩ :: ۱۳۸٤/٢/۱٩
» ۱۳۸٤/٢/۱٦ :: ۱۳۸٤/٢/۱٦
» ۱۳۸٤/٢/۱٤ :: ۱۳۸٤/٢/۱٤
» ۱۳۸٤/٢/۱٠ :: ۱۳۸٤/٢/۱٠
» ۱۳۸٤/٢/۸ :: ۱۳۸٤/٢/۸
» ۱۳۸٤/٢/٢ :: ۱۳۸٤/٢/٢
» ۱۳۸٤/۱/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱/٢۸
» ۱۳۸٤/۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱/٢٥
» ۱۳۸٤/۱/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱/۱٩
» ۱۳۸٤/۱/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱/۱٤
» ۱۳۸٤/۱/٩ :: ۱۳۸٤/۱/٩
» ۱۳۸٤/۱/٦ :: ۱۳۸٤/۱/٦
» ۱۳۸۳/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٩
» ۱۳۸۳/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۸
» ۱۳۸۳/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۱
» ۱۳۸۳/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
» ۱۳۸۳/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
» ۱۳۸۳/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۳
» ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٢
» ۱۳۸۳/۱٠/٤ :: ۱۳۸۳/۱٠/٤
» ۱۳۸۳/۱٠/۱ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱
» ۱۳۸۳/٩/۱٩ :: ۱۳۸۳/٩/۱٩
» ۱۳۸۳/٩/۱۳ :: ۱۳۸۳/٩/۱۳
» ۱۳۸۳/٩/٥ :: ۱۳۸۳/٩/٥
» ۱۳۸۳/۸/۳٠ :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
» ۱۳۸۳/۸/٢۳ :: ۱۳۸۳/۸/٢۳
» ۱۳۸۳/۸/۱٥ :: ۱۳۸۳/۸/۱٥
» ۱۳۸۳/۸/۱٢ :: ۱۳۸۳/۸/۱٢
» ۱۳۸۳/۸/٥ :: ۱۳۸۳/۸/٥
» ۱۳۸۳/٧/٢۸ :: ۱۳۸۳/٧/٢۸
» ۱۳۸۳/٧/٢۱ :: ۱۳۸۳/٧/٢۱
» ۱۳۸۳/٧/۱٥ :: ۱۳۸۳/٧/۱٥
» ۱۳۸۳/٧/۱٠ :: ۱۳۸۳/٧/۱٠
» ۱۳۸۳/٧/٥ :: ۱۳۸۳/٧/٥
» ۱۳۸۳/٧/۳ :: ۱۳۸۳/٧/۳
» ۱۳۸۳/٦/٢٩ :: ۱۳۸۳/٦/٢٩
» ۱۳۸۳/٦/٢۱ :: ۱۳۸۳/٦/٢۱
» ۱۳۸۳/٦/۱٦ :: ۱۳۸۳/٦/۱٦
» ۱۳۸۳/٦/۱۳ :: ۱۳۸۳/٦/۱۳
» ۱۳۸۳/٦/٥ :: ۱۳۸۳/٦/٥
» ۱۳۸۳/٥/۳٠ :: ۱۳۸۳/٥/۳٠
» ۱۳۸۳/٥/٢۳ :: ۱۳۸۳/٥/٢۳
» ۱۳۸۳/٥/۱٤ :: ۱۳۸۳/٥/۱٤
» ۱۳۸۳/٥/۸ :: ۱۳۸۳/٥/۸
» ۱۳۸۳/٥/٢ :: ۱۳۸۳/٥/٢
» ۱۳۸۳/٤/٢٧ :: ۱۳۸۳/٤/٢٧
» ۱۳۸۳/٤/٢٤ :: ۱۳۸۳/٤/٢٤
» ۱۳۸۳/٤/٢٢ :: ۱۳۸۳/٤/٢٢
» ۱۳۸۳/٤/٢٠ :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
» ۱۳۸۳/٤/۱٦ :: ۱۳۸۳/٤/۱٦
» ۱۳۸۳/٤/۱۳ :: ۱۳۸۳/٤/۱۳
» ۱۳۸۳/٤/۱٠ :: ۱۳۸۳/٤/۱٠
» ۱۳۸۳/٤/۸ :: ۱۳۸۳/٤/۸
» ۱۳۸۳/۳/٢٧ :: ۱۳۸۳/۳/٢٧
» ۱۳۸۳/۳/٢٤ :: ۱۳۸۳/۳/٢٤
» ۱۳۸۳/۳/٢۱ :: ۱۳۸۳/۳/٢۱
» ۱۳۸۳/۳/۱۸ :: ۱۳۸۳/۳/۱۸
» ۱۳۸۳/۳/۱۳ :: ۱۳۸۳/۳/۱۳
» ۱۳۸۳/۳/۱٢ :: ۱۳۸۳/۳/۱٢
» ۱۳۸۳/۳/٥ :: ۱۳۸۳/۳/٥
» ۱۳۸۳/۳/٢ :: ۱۳۸۳/۳/٢
» ۱۳۸۳/٢/٢٤ :: ۱۳۸۳/٢/٢٤
» ۱۳۸۳/٢/٢٢ :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
» ۱۳۸۳/٢/۱٧ :: ۱۳۸۳/٢/۱٧
» ۱۳۸۳/٢/۱٠ :: ۱۳۸۳/٢/۱٠
» ۱۳۸۳/٢/۸ :: ۱۳۸۳/٢/۸
» ۱۳۸۳/٢/۳ :: ۱۳۸۳/٢/۳
» ۱۳۸۳/۱/۳۱ :: ۱۳۸۳/۱/۳۱
» ۱۳۸۳/۱/٢۸ :: ۱۳۸۳/۱/٢۸
» ۱۳۸۳/۱/٢٥ :: ۱۳۸۳/۱/٢٥
» ۱۳۸۳/۱/٢۳ :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» ۱۳۸۳/۱/٢۱ :: ۱۳۸۳/۱/٢۱
» ۱۳۸۳/۱/۱٩ :: ۱۳۸۳/۱/۱٩
» ۱۳۸۳/۱/۱٧ :: ۱۳۸۳/۱/۱٧
» ۱۳۸۳/۱/۱٢ :: ۱۳۸۳/۱/۱٢
» ۱۳۸۳/۱/۱۱ :: ۱۳۸۳/۱/۱۱
» ۱۳۸۳/۱/۱٠ :: ۱۳۸۳/۱/۱٠
» ۱۳۸۳/۱/۱ :: ۱۳۸۳/۱/۱
» ۱۳۸٢/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٢/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٢/۱٢/۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/۸
» ۱۳۸٢/۱٢/٧ :: ۱۳۸٢/۱٢/٧
» ۱۳۸٢/۱٢/٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٤
» ۱۳۸٢/۱٢/۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٢/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٢
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٢/۱۱/٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/٥
» ۱۳۸٢/۱۱/٤ :: ۱۳۸٢/۱۱/٤
» ۱۳۸٢/۱۱/٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢
» ۱۳۸٢/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٢/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٢/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٢/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۱
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٦
» ۱۳۸٢/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱۱
» ۱۳۸٢/۱٠/٦ :: ۱۳۸٢/۱٠/٦
» ۱۳۸٢/۱٠/٤ :: ۱۳۸٢/۱٠/٤
» ۱۳۸٢/۱٠/۳ :: ۱۳۸٢/۱٠/۳
» ۱۳۸٢/٩/٢٩ :: ۱۳۸٢/٩/٢٩
» ۱۳۸٢/٩/٢٦ :: ۱۳۸٢/٩/٢٦
» ۱۳۸٢/٩/٢۳ :: ۱۳۸٢/٩/٢۳
» ۱۳۸٢/٩/۱٩ :: ۱۳۸٢/٩/۱٩
» ۱۳۸٢/٩/۱٥ :: ۱۳۸٢/٩/۱٥
» ۱۳۸٢/٩/۱٠ :: ۱۳۸٢/٩/۱٠
» ۱۳۸٢/٩/٧ :: ۱۳۸٢/٩/٧
» ۱۳۸٢/٩/٢ :: ۱۳۸٢/٩/٢
» ۱۳۸٢/۸/٢۸ :: ۱۳۸٢/۸/٢۸
» ۱۳۸٢/۸/٢۳ :: ۱۳۸٢/۸/٢۳
» ۱۳۸٢/۸/٢٠ :: ۱۳۸٢/۸/٢٠
» ۱۳۸٢/۸/۱۸ :: ۱۳۸٢/۸/۱۸
» ۱۳۸٢/۸/۱۳ :: ۱۳۸٢/۸/۱۳
» ۱۳۸٢/۸/۸ :: ۱۳۸٢/۸/۸
» ۱۳۸٢/۸/٧ :: ۱۳۸٢/۸/٧
» ۱۳۸٢/٧/۳٠ :: ۱۳۸٢/٧/۳٠
» ۱۳۸٢/٧/٢٥ :: ۱۳۸٢/٧/٢٥
» ۱۳۸٢/٧/٢۱ :: ۱۳۸٢/٧/٢۱
» ۱۳۸٢/٧/۱٩ :: ۱۳۸٢/٧/۱٩
» ۱۳۸٢/٧/۱٦ :: ۱۳۸٢/٧/۱٦
» ۱۳۸٢/٧/۱۳ :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
» ۱۳۸٢/٧/۱٠ :: ۱۳۸٢/٧/۱٠
» ۱۳۸٢/٧/۸ :: ۱۳۸٢/٧/۸
» ۱۳۸٢/٧/٢ :: ۱۳۸٢/٧/٢
» ۱۳۸٢/٦/۳۱ :: ۱۳۸٢/٦/۳۱
» ۱۳۸٢/٦/٢۸ :: ۱۳۸٢/٦/٢۸
» ۱۳۸٢/٦/٢۳ :: ۱۳۸٢/٦/٢۳
» ۱۳۸٢/٦/٢٢ :: ۱۳۸٢/٦/٢٢
» ۱۳۸٢/٦/۱۸ :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
» ۱۳۸٢/٦/۱٤ :: ۱۳۸٢/٦/۱٤
» حقارت تا چه حد؟؟؟ :: ۱۳۸٢/٦/۱۱
» ۱۳۸٢/٦/۱٠ :: ۱۳۸٢/٦/۱٠
» ۱۳۸٢/٦/۸ :: ۱۳۸٢/٦/۸
» ۱۳۸٢/٦/٢ :: ۱۳۸٢/٦/٢
» ۱۳۸٢/٦/۱ :: ۱۳۸٢/٦/۱
» ۱۳۸٢/٥/٢۸ :: ۱۳۸٢/٥/٢۸
» ۱۳۸٢/٥/٢۳ :: ۱۳۸٢/٥/٢۳
» ۱۳۸٢/٥/٢۱ :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
» ۱۳۸٢/٥/۱٥ :: ۱۳۸٢/٥/۱٥
» با شاگردان :: ۱۳۸٢/٥/۱٢
» شركت تعاوني! :: ۱۳۸٢/٥/۸
» ۱۳۸٢/٥/٤ :: ۱۳۸٢/٥/٤
» ۱۳۸٢/٥/٢ :: ۱۳۸٢/٥/٢
» دوزبانگی :: ۱۳۸٢/٤/۳٠
» هه‌ورامان جيگه‌ی سيا‌چه‌مانه! :: ۱۳۸٢/٤/٢۸
» ۱۳۸٢/٤/٢۳ :: ۱۳۸٢/٤/٢۳
» ۱۳۸٢/٤/٢۱ :: ۱۳۸٢/٤/٢۱
» ۱۳۸٢/٤/۱۸ :: ۱۳۸٢/٤/۱۸
» ۱۳۸٢/٤/۱٧ :: ۱۳۸٢/٤/۱٧
» ۱۳۸٢/٤/۱٦ :: ۱۳۸٢/٤/۱٦
» انسانيت روياست! :: ۱۳۸٢/٤/۱۱
» ۱۳۸٢/٤/۱٠ :: ۱۳۸٢/٤/۱٠
» ۱۳۸٢/٤/٧ :: ۱۳۸٢/٤/٧
» ... :: ۱۳۸٢/٤/٥
» ۱۳۸٢/٤/٢ :: ۱۳۸٢/٤/٢
» ياد باد ... :: ۱۳۸٢/۳/٢٩
» مسخ شدگان… :: ۱۳۸٢/۳/٢٦
» تعطيلات :: ۱۳۸٢/۳/٢٤
» بيانيه‌ي پاياني :: ۱۳۸٢/۳/۱۸
» اعتراض حق شماست! :: ۱۳۸٢/۳/۱۳
» قه‌يراني ئينسانييه‌ت مرگ احساس :: ۱۳۸٢/۳/۸
» فاجعه!!!! :: ۱۳۸٢/۳/۳
» امتحان :: ۱۳۸٢/۳/٢
» بخويُنن، فيُربن، بگوُرُن :: ۱۳۸٢/٢/۳۱
» ۱۳۸٢/٢/٢٩ :: ۱۳۸٢/٢/٢٩
» روزهاي آخر :: ۱۳۸٢/٢/٢٩
» انفال :: ۱۳۸٢/٢/٢۳
» معلم :: ۱۳۸٢/٢/۱٥
» نه‌به‌زين مه‌شخه‌لٌي تيٌكوٌشانه :: ۱۳۸٢/٢/۸
» سيروان :: ۱۳۸٢/٢/٦
» نقاشي كُردي :: ۱۳۸٢/٢/٤
» پيروز بی رزگار بوونی که‌رکووک :: ۱۳۸٢/٢/٤
» برنامه‌ي آينده :: ۱۳۸٢/٢/۳
» ديكتاتورها نبايد بميرند! :: ۱۳۸٢/٢/۳
» افتتاحيه! :: ۱۳۸٢/۱/۳۱
» فرداااااااااااااااا :: ۱۳۸٢/۱/۳۱
» وبلاگ هنرستان عفت :: ۱۳۸۱/٩/٢٦
مطالب اخیر ۱۳٩٦/٥/۱٥ خێره‌کانی مردن له کوردستاندا! نیشتمانپه‌روه‌ر! هــه‌ڵـــه‌بــــجه! خه‌ڵک! شه‌ڵماش ره‌وگه ره‌وگه ئه‌م " که‌رکووک " ه ئاقیبه‌ت ....! ۱۳۸٦/۳/٩
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب